Декларация за конфиденциалност

Екипът на "Моята еОбщина" декларира задължението да запази поверителността на информацията, която потребителите са дали на съхранение или са създали при използване на информационните услуги. Администраторите имат право да разкриват информация само на свои служители и представители за изпълнение на функциите им, при официално запитване от длъжностни лица в изпълнение на нормативен акт и при дейности свързани с предлагане, доставяне или поддържане на информационната система.


От екипа на платформата "Моята еОбщина":
Олга Клисурова
Милка Колдамова-Иванова
Люба Маринова-Петкова
Живка Александрова
Мирослав Йовчев
Стефан Чертоянов