Общи условия

Общи условия за достъп до информационните услуги, предлагани от Интернет портал "Моята еОбщина"

Глава първа

Общи положения и компетентност на администратора на информационни услуги


Раздел I - Общи положения
Предмет и оповестяване на общите условия
Чл. 1.
(1) Тези общи условия уреждат достъпа на потребители до услугите, предлагани от портал „Моята еОбщина” и достъпни в режим on-line чрез Интернет.
(2) Общите условия се оповестяват чрез интернет-страницата на портала в актуалната им редакция и справка за последното им изменение или допълнение.
(3) Потребителите имат постоянен достъп до актуалните общи условия.
(4) За краткост, в тези общи условия портал "Моята еОбщина" се нарича "администратор".
(5) Електронната платформа "Моята еОбщина" е създадена и администрирана от Сдружение с нестопанска цел "Моята еОбщина", ЕИК: 176624284, вписано в ЦРЮЛНСЦ под номер 20170612001.

Потребители и информационни услуги.
Чл. 2.
(1) Потребители на информационните услуги могат да бъдат физически и юридически лица, които получават достъп като публични потребители със свободна и безплатна регистрация. Регистрираните потребители получават безплатен достъп и права за ползване на портала в пълната му функционалност. Всеки потребител може да подаде своя сигнал, предложение или въпрос, да проследи отговора, както и да се осведоми за задаваните преди това въпроси и теми с тяхното развитие във времето. Регистрираните потребители имат възможност да оценяват отговорите и решенията, които са получили, както и да се присъединяват към вече съществуващи публикации за постигане на по-висок приоритет по конкретните теми. Потребителите се задължават да описват сигналите, предложенията и въпросите си, както и да коментират теми единствено на кирилица. Няма да бъдат допускани теми и коментари, свързани с лични нападки, обиди, всяване на расистка или етническа непоносимост. Не e позволено публикуването на лична информация, както и имена на физически и юридически лица, лични адреси, телефонни номера и др., освен в случаите, в които сте избрали Ограничена видимост за Вашата публикация.
(2) В името на добрия тон и диалог няма да бъдат активирани публикации, свързани с:[/b]
  • Лични нападки, обиди и уреждане на сметки;
  • Публикуване на рекламни съобщения;
  • Всяване на расистка или етническа непоносимост;
  • Политическа агитация от какъвто и да е вид;
  • Тенденциозно изнасяне на лична информация, с цел дискредитиране.
Характер на информацията Чл. 3.
(1) Този портал в Интернет е само информационен.
(2) След като се свържат с портала, потребителите могат да използват неговите услуги само ако са изразили съгласие с настоящите общи условия и с техните изменения и допълнения по реда и начина, предвиден в тях.


Раздел II - Компетентност на администратора
Чл. 4.
(1) Администраторът предоставя на потребителите електронен достъп до предлаганите информационни услуги при условия и ред, посочени в настоящите общи условия.
(2) Администраторът има право по всяко време да изменя, допълва или прекратява услугите предоставяни на този портал, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.
(3) Когато след оповестяването на общите условия последват промени в нормативните актове, които водят до противоречие между разпоредбите на тези общи условия и на нормативните актове, до изменения на общите условия се прилагат повелителните разпоредби на нормативните актове от момента на влизането им в сила.Глава втора

Начини и ред за даване на съгласие с общите условия за достъп на потребителите, спиране и прекратявне на достъпа


Раздел I - Начини и ред за даване на съгласие с общите условия и за достъп на потребителите
Електронно потвърждение и регистрационни форми
Чл. 5.
(1) За да придобие статут на потребител, съответното лице трябва да изрази съгласие с общите условия чрез електронно потвърждение и попълване на регистрационна форма.
(2) Електронното потвърждение се извършва чрез поставяне на отметка на указаното място за съгласие с настоящите Общи условия и натискане на бутона "Регистрация", разположен в края на регистрационната форма.
(3) Регистрационните форми се попълват по електронен път преди натискане на бутона "Регистрация".

Пароли и кодове
Чл. 6.
(1) Регистрираните потребители и експертите въвеждат самостоятелно и задължително адрес на електронна поща и име и фамилия (за физически лица) или наименование (за юридически лица), с които се регистрират в тази платформа.
(2) Потребителите получават от администратора код за достъп до портала на посочения при регистрацията адрес на електронна поща след приемане на общите условия. Валидността на кода е 15 дни. Всеки потребител може да заяви повторното изпращане на код по всяко време от формата за заявка на код.
(3) Кодовете по предходните алинеи са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.
(4) Потребителите са отговорни за всички действия произтекли от ползването на техните кодове.
(5) Потребителите се задължават да уведомят незабавно администратора в случай на загуба или кражба на техните кодове, както и в случаите когато преценят че е възможно от тях да се възползват трети лица с цел да осъществят неоторизиран достъп до този портал.
(6) Потребителите са длъжни да предприемат превантивни мерки за да не допускат неправомерно използване на техните кодове от трети лица.
(7) Администраторът си запазва правото да анулира потребителски кодове и пароли по всяко време без предизвестие, но само при наличие на обстоятелствата и случаите, посочени в раздел II на тази глава.

Електронна комуникация
Чл. 7.
(1) Електронната комуникация се извършва от потребителя чрез ползвания от него E-mail.
(2) Потребителите се задължават да не използват предоставената им електронна комуникация чрез електронна поща в нарушение на действащото в страната законодателство.

Раздел II - Спиране и прекратяване на достъпа
Чл. 8.
(1) Администраторът спира достъпа до информационните услуги при наличието на следните обстоятелства:
1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);
2. за времето за техническа профилактика за което потребителите се уведомяват предварително;
3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите;
(2) След отпадане на обстоятелствата по предходната алинея достъпът до информационните услуги се възобновява.

Чл. 9.
Администраторът прекратява достъпа до информационните услуги на потребители в следните случаи:
1. при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите;
2. при прекратяване действието на общите условия съгласно глава пета;
3. при заявление от страна на потребителя;
4. при изразено несъгласие от страна на потребителя с промените в общите условия, отправено до администратора.


Глава трета

Право на собственост върху предоставяната информация. Конфиденциалност.


Раздел I Право на собственост върху информацията
Чл. 10.
(1) Правата на собственост върху предоставяните в този портал услуги и информация се упражняват от администратора и са под защита на законодателството за защита на интелектуалната собственост.
(2) Потребителите могат да записват, отпечатват или съхраняват на магнитен носител извлечения от този портал само за лична употреба.
(3) Потребителите се задължават да не възпроизвеждат, предоставят, продават или разпространяват на трети лица под каквато и да е форма, части или цели страници от информацията и услугите предоставяни от този портал без изричното позоваване на източника. Тогава, когато това се прави с търговска цел е задължително и писменото съгласие от администратора.
(4) Потребителите се задължават да не използват информацията или услугите, предоставяни от този портал в нарушение или с цел нарушаване на действащото законодателство.

Раздел II - Конфиденциалност
Чл. 11.
(1) Администраторът е длъжен да вземе мерки за да запази поверителността на информацията, която потребителите са дали на съхранение или са създали при използване на информационните услуги.
(2) Администраторът има право да разкрива информацията по предходната алинея:[/b]
1. на свои служители и представители;
2. при официално запитване от длъжностни лица в изпълнение на нормативен акт;
3. при дейности свързани с предлагане, доставяне или поддържане на информационната система.

Политиката за защита на личните данни на "Моята еОбщина" е неразделен документ от настоящите Общи условия и може да бъде намерена във долната част на всяка страница в сайта.


Глава четвърта

Рискове и ограничение на отговорността

Чл. 12.
(1) Администраторът добросъвестно ще полага усилия за намаляване риска от предоставяне на неточна, непълна и неактуална информация на потребителите.
(2) Администраторът, неговите агенти и подизпълнители не носят отговорност за:
1. преките и косвени вреди от неточности и непълноти в предоставяната на потребителите информация;
2. забавяния, прекъсвания и/или грешки при получаването на която и да е част от предоставяната информация или услуга;
3. закъсненията, с които потребителите получават обратна информация по зададени от тях въпроси, предложения или сигнали;
4. вреди причинени от комуникациите, услугите или информацията, както и от компютърни вируси или други кодове и програми, които могат да изменят, изтрият, прекъснат, деактивират, забавят или разрушат по всякакъв начин предоставянето на информацията и услугата или софтуера, хардуера или данните собственост на потребителите;
5. загуби или вреди предизвикани от потребителите при използване на информационните услуги;
6. загуби, които са резултат от повреди в електронното оборудване, нелегитимен достъп, стачки, повреди в системата, лошо време и както и за други независещи от администратора обстоятелства;
7. съдържанието и качеството на информацията, която е станала достъпна на потребителите чрез връзки на този портал с други;
8. действията на потребителите или за техни грешки и пропуски при изпращането на съобщения по електронната поща;
9. съхранение, изгубване или забравяне на кодовете от потребителите;
10. нарушаване правилата за сигурност от страна на потребителите при опазване конфиденциалността на техните кодове и при създаване от тяхна страна на предпоставки за достъп до информационните услуги от трети лица без тези кодове да бъдат узнати;
11. вреди причинени от неправилно и/или неточно попълване на регистрационните форми.


Глава пета

Общи разпоредби

Приложим закон
Чл. 13. Тези общи условия са изготвени в съответствие с българското законодателство и потребителите могат да предявяват искове в съда единствено в предвидените от него случаи.

Прекратяване действието на общите условия
Чл. 14.
(1) Действието на общите условия се прекратява по молба на потребителите или по инициатива на администратора.
(2) При прекратяване действието на общите условия администраторът прекратява достъпа на потребителя до информационните услуги.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 15. Правата и задълженията, които потребителите имат по тези общи условия не могат да бъдат прехвърляни на трети лица без писмено разрешение от администратора.

Изменения и допълнения на общите условия.
Чл. 16.
(1) Компетентност по отношение изменението и допълнението на настоящите общи условия има само администраторът.
(2) С изразеното по съответния начин и ред съгласие с общите условия, потребителите не могат да заявят, че отделни разпоредби от общите условия нямат сила за тях.
(3) Администраторът може да променя общите условия по всяко време чрез писмо или предварително уведомяване в Web-страницата.
(4) Потребителите са длъжни да осъществяват дейността си съгласно актуалната редакция на общите условия, а ако не са съгласни с последните изменения и допълнения имат възможност да ги отхвърлят след което достъпът им до Web-страниците на администратора се прекратява.
(5) Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия се счита за нищожна, останалите продължават своето действие.
(6) В случай, че администраторът не настоява за стриктно изпълнение на всички разпоредби на настоящите условия или се забави да упражни своите права по тях, това не означава, че той се отказва от тези си права.

Език
Чл. 17.
(1) Настоящите общи условия са изготвени и оповестени на български език.

Декларации
Чл. 18. С изразеното по съответния начин и ред съгласие с общите условия потребителят декларира, че:
(1.) е получил по електронен път копие от настоящите общи условия;
(2.) е прочел и разбрал общите условия и е съгласен да спазва всичките им разпоредби.


Последна актуализация: 23.05.2018 г.